Cuong, T. D., Ngoc, N. P., Anh, T. V., Phuong, L. T. M., Linh, D. A., Anh, N. T., Van, N. T. B., Mai, D. T. N., Huy, D. D., & Trang, N. T. (2023). Αlpha-thalassemia genotypes in Vietnam: a report of 12,030 pregnant women and their husbands performing prenatal screening for alpha-thalassemia. Medical Journal of Indonesia, 32(1), 13-8. https://doi.org/10.13181/mji.oa.236635