(1)
Wulandari, N.; Tanaka, R.; Hayashi, H.; Hata, J.; Fujimoto, W. Med J Indones 2007, 16.